Marialoop is een parochie van 8760 Meulebeke

www.meulebeke.be
Welkom in het verhaal van een parochie toen en nu ...
Disclaimer

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website een zuiver informatieve waarde. Ze worden naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De eigenaar (verder Marialoop.be) geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel betreft. Marialoop.be kan waar dit nodig is, deze gegevens en informatie aanpassen, wijzigen, aanvullen of updaten.

Marialoop.be is niet verantwoordelijk voor eender welke beslissing genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens.
Marialoop.be is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt.

Copyright en voorwaarden voor gebruik

De intellectuele eigendomsrechten van de hier verstrekte informatie en gegevens komen toe aan Marialoop.be en/of aan de auteurs van de betrokken informatie. U zal zich onthouden van elke inbreuk hierop. Informatie van de website mag gratis worden gebruikt, zolang het correct en niet in een misleidende context gebeurt. Bij gebruik van informatie van deze website dient Marialoop.be duidelijk als bron te worden vermeld, evenals het auteursrecht. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Marialoop.be en/of van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van informatie of gegevens verboden. De mogelijkheid tot vrij gebruik van de informatie geldt niet voor informatie op de website van Marialoop.be waar de auteursrechten van derden op berusten. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan deze derde partij.

Marialoop.be heeft de nodige redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van de beelden in deze database te vinden en/of te lokaliseren. Desondanks werden ondanks onze inspanningen niet alle rechthebbenden getraceerd. Ter ontsluiting van het cultureel erfgoed heeft Marialoop.be er toch voor geopteerd om deze werken op deze website raadpleegbaar te maken. Indien u van oordeel bent, dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze gedigitaliseerde werken, dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@marialoop.be zodat het verder gebruik van deze werken zonder uw toestemming kan worden stopgezet.

Privacy

Marialoop.be hecht veel belang aan de beveiliging en het vertrouwelijke karakter van persoonlijke gegevens. Bij het gebruik van deze gegevens wordt de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer volledig gerespecteerd. Uw gegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciŽle doeleinden.

Cookies

Op onderdelen van deze site kunnen cookies worden gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat door een internetserver naar de PC van de gebruiker wordt gestuurd, en dat zich op de harde schijf installeert, waardoor bij een volgende bezoek de server de gebruiker kan herkennen. U kan de cookie-ondersteuning uitschakelen via uw internetbrowser.
disclaimer
Marialoop